Grön starr – Glaukom

Glaukom är en sjukdom där synnerven drabbas och på så sätt påverkar synfältet. Sjukdomen är vanligtvis förknippad med ett förhöjt ögontryck, men Glaukom kan också uppträda vid normalt eller lågt ögontryck. Det har visat sig att 1/3 del av alla med Glaukom har normal ögontryck, också kallat normaltrycks Glaukom.

Glaukom är ett samlingsnamn för en mängd olika ögonsjukdomar som kan orsaka gradvisa skador på ögats synnerv. Den kan alltså uppträda i flera olika former. Den vanligaste formen kallas öppenvinkelglaukom. Den karaktäriseras av att ögat inte klarar av att hålla en god balans mellan kammarvätskan som bildas i ögat kontinuerligt och att forsla bort den. Detta påverkar ögats tryck. Ett ökat tryck kan skada synnerven.
Glaukom drabbar oftast äldre personer – diagnosen är sällsynt bland dem som är under 50 år. Det är oftast en smygande sjukdom, som man inte märker förrän synen blir tillräckligt påverkad så att man får problem.

Den vanligaste formen, öppenkammarvinkelglaukom, ger inga andra symptom än en smygande synförsämring som kan sträcka sig över årtionden. Synfältet krymper. Det centrala detaljseendet bevaras längst. Många fall av glaukom upptäcks aldrig och bara en liten andel av patienterna blir blinda.

Den mer ovanliga formen, trångvinkelglaukom, som drabbar ca 5-10 % av patienterna med Glaukom ger ofta allvarliga akuta symptom och orsakas av att utströmningen av kammarvätska ur ögat blockeras helt. Trycket stiger hastigt och ögat blir rött, värkande och rinnande. På grund av tryckstegringen svullnar hornhinnan, vilket kan ge dimmig syn och färgade ringar runt ljuspunkter. Allmänsymptom som smärtor och illamående är vanliga.
Man kan ställa diagnos genom en grundlig undersökning där man bedömer synnervens utseende, hur stort synfältet är och genom att man mäter ögats tryck. Det räcker alltså inte enbart med en tryckmätning.
Behandlingen går ut på att minska trycket i ögat, även hos de patienter som har ”normalt tryck”.

Kontakta oss för att boka en ögonundersökning.